loading

อาริทโก้ สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

October 31, 2017

ในนามบริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนโครงการสื่อสารสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวน 2 กองทุน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้เเก่โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top