loading

โครงการอบรมหลักสูตร

February 19, 2018

กลุ่มบริษัท ธนกูล ได้ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Work Life Balance & Work Happiness "ความสุข สมดุลชีวิต และการทำงาน" โดย อ.มงคล สามารถ (อารมณ์ดี เทรนนิ่งกรุ๊ป) นักสื่อสารอารมณ์ดี จะมาบอกเล่าวิธีการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานทุกท่าน ได้นำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานอย่างมีความสุข

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top