loading

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม (12-พ.ค.-2560)

May 12, 2017

   กลุ่มบริษัทธนกูล จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีความเอื้อเผื่อ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มบริษัทธนกูลมีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้
สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top