loading

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศเวียดนาม

July 12, 2017

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม พ.ศ.2560  บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 อบรมสัมมนาเรียนรู้งาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นำพนักงานกว่า 30 คน เยี่ยมชมประเทศเวียดนาม กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ พร้อมทั้งพักผ่อนกายใจ พร้อมที่จะเริ่มก้าวเดินไปสู่จุดหมายร่วมกัน

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top