loading

ธรรมะธนกูล ประจำเดือนเมษายน

April 29, 2017

     กิจกรรมธรรมะประจำเดือน หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไทยมาแล้ว เราเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญและฟังธรรมจากพระมหาสมบูรณ์
วัดมหาพฤฒาราม โดยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ การทำสมาธิ กิจกรรมเคลื่อนไหว และฟังธรรมะอารมณ์ดี ในวันนี้ท่านฝากหลักธรรม
นำทางชีวิตไว้ว่า “ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง จงมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต”

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top